Luk

ADD-Projektet samarbejder med stort AI-forskningsprojekt

ADD-projektet samarbejder med nyt, stort forskningsprojekt om spændingsfeltet mellem ansvarlig og værdiskabende AI. Læs forskningsleder på projektet, Thomas Plougs, beskrivelse af projektet her.

Af Thomas Ploug, professor på Institut for Kommunikation og Psykologi på AAU

Grundfos Fonden bidrager med 24 millioner kroner til et nyt tværfagligt forskningsprojekt med titlen REPAI: Responsible AI for value-creation. Projektet rammer lige ned i kernen af den verserende samfundsdebat om AI og dens iboende dilemmaer. På den ene side besidder teknologien åbenlyse rationaliseringsgevinster og indtjeningsmuligheder for industrien og den offentlige sektor. På den anden side har samme teknologi både etiske og juridiske udfordringer, og skal derfor begrænses og reguleres. Hypotesen er, at de dilemmaer der følger med introduktionen af AI bedst kan studeres ved 1) at gøre dem konkrete og 2) anerkende at dette kræver en tværfaglig tilgang.

Projektet tager således fat i fire konkrete cases i samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder, og studerer disse tværfagligt med afsæt i tre forskellige fagområder: det tekniske, det etiske, og det organisatoriske. Gennem analysen af cases vil projektet først afdække etiske problemer knyttet til konkrete anvendelser af AI. Dernæst undersøges, i hvilken udstrækning eksisterende regulering adresserer disse, herunder også om eksisterende politikker og lovgivning under- eller overregulerer. Forudsætningen for at afgøre spørgsmålet om over- eller underregulering, er, at politikker og lovgivning kan bevæges fra et etisk-juridisk domæne ind i en teknisk-organisatorisk ramme.

Projektet har derfor også som omdrejningspunkt, dels at bidrage til oversættelsen af regulatoriske krav til tekniske begreber og standarder, dels at undersøge de organisatoriske forudsætninger for implementering af etisk forsvarlig AI. Arbejdet hviler på en antagelse om, at det i allerhøjeste grad er muligt at lave state of the art AI udvikling, der beskytter og er til gavn for både borgerne, samfundet og virksomhederne.

Projektet løber i fire år og styres af en ligeværdig og tværfaglig ledelse bestående af tre AAU-professorer Thomas Ploug, Jeppe Agger, Nielsen og Thomas B. Moeslund. Nationalt er der deltagere fra AAU, KU og AU, mens der internationalt er partnere med fra Spanien, England og USA.

REPAI vil have stærke bånd til ADD-Projektet. For det første er professor Sine Nørholm Just, der er forskningsleder i ADD-projektet, med i projektets Advisory Board og vil derigennem sikre fælles berøringsflader. For det andet vil formidlingen i projektet udmøntes via Tænketanken Mandag Morgen, som driver ADD-projektets oplysningsindsats, og der vil dermed tilstræbes synergi med ADD-Projektets planlagte formidling. Sidst men ikke mindst, vil ADD-projektets knowledge broker, David Budtz Pedersen, bedrive følgeforskning i form af at undersøge hvordan tværfaglig forskning egentlig foregår i større projekter. Genstandsfeltet vil udover REPAI være ADD-Projektet samt Pioneer Centeret for AI.