Luk

Ældre Sagen: Ingen ældre må blive tabt i digitaliseringen

Det handler om tryghed, retssikkerhed, ligeværd og demokrati – både for de digitale og de ”analoge”.

Af Bjarne Hastrup, administrerende direktør for Ældre Sagen

En stor del af befolkningen – unge som ældre – har ikke de nødvendige digitale kompetencer, indsigt eller overskud til at følge med den hastigt stigende digitale udvikling til, at de kan varetage egne interesser digitalt.

Ældre er lige så forskellige som alle andre, og i Ældre Sagen værner vi om alle ældre – lige fra dem, som ingen digitale kompetencer har, til dem som er med forrest i feltet. Alle skal kunne føle sig trygge i mødet med digitale løsninger. Uanset om det er i form af usynlige algoritmer i beslutningsprocesser, digitale selvbetjeningsløsninger eller velfærds- og sundhedsteknologi.

Det handler om tryghed, retssikkerhed, ligeværd og demokrati – både for de digitale og de ”analoge”. Og det er fællesskabets opgave at sikre, at alle borgere er inkluderet. Både i forhold til tilgængelighed, anvendelse (brugervenlighed), sikkerhed og udvikling.

Det digitale univers forandrer og fornyr sig hele tiden. Derfor skal der gøres meget mere for at befolkningens digitale udviklingskompetencer forbedres og vedligeholdes – hele livet! Vores samfund er ikke rigtig digitalt, før brugerne er det. Befolkningen skal tilbydes uddannelse og vedligeholdelse af de helt nødvendige digitale kompetencer, fra vugge til grav.

I Ældre Sagen understøtter vi udviklingen af ældres digitale kompetencer, så de kan begå sig i de digitale løsninger, som samfundet introducerer. Det gør vi blandt andet gennem en tæt kontakt til vores it-frivillige, så de er klædt på til at hjælpe ældre lokalt over hele landet.

Vi skal tættere på borgerne

For Ældre Sagen er det vigtigt, at digitale løsninger bliver udviklet med mennesket som udgangspunkt. I Danmark har vi været i gang med digitaliseringen i mange år, og det er vigtigere end nogensinde at interessere sig for, hvem der sidder i den anden ende. Udviklingen af digitale løsninger skal ske meget tættere på borgerne og deres kunnen og begrænsninger, og vi skal lytte til deres ønsker og behov.

Når samfundet rummer alle dets borgere uanset færdigheder og kompetencer og møde dem, der hvor deres evner rækker til understøttes og skabes medborgerskab, som styrker vores demokrati.

Transparens, tryghed og sikkerhed: Styrkelsen og opbakningen til demokratiet og vores samfund skabes også gennem tillid og en afgørende forudsætning for tillid er gennemsigtighed.

Den stigende digitalisering af samfundet medfører imidlertid en række udfordringer. Det gælder ikke mindst brugen af algoritmer/kunstig intelligens i it-systemer, og når de i stigende grad inddrages i eller ligefrem overtager sagsbehandlingen.

Algoritmer udgør i stigende grad kernen i en række beslutninger, der kan have livsvigtige, eller livsforandrende, konsekvenser for det enkelte menneske. Den store befolkningsundersøgelse har vist, at især personer, der har lave brugskompetencer, ikke har indblik i eller interesse for, hvordan deres data indgår i disse livsvigtige beslutninger og kan derfor ikke stille de rigtige spørgsmål.

Derfor skal der, når algoritmer anvendes være fuld transparens for borgerne og stilles klare krav til brugen. Det betyder, at der skal være klar og tilgængelig information om både brugen og kodning af algoritmerne, samt de parametre der indgår i algoritmerne, når disse benyttes i det offentlige. Og det betyder at den enkelte borger skal have mulighed for få indblik i og forstå den algoritme der anvendes, uden at det kræver en særlig  forståelse for den bagvedliggende digitale teknologi. Desuden skal myndighederne forholde sig kritiske til algoritmerne og have ansvaret for brugen af dem.

Samtidig mener vi, at der i samfundet skal være en løbende drøftelse vedrørende algoritmernes berettigelse, om der er tilstrækkelig og fyldestgørende kontrol på lige fod med mange andre dele af den offentlige forvaltning, og ikke mindst hvornår de bidrage positiv til borgernes liv.

Ældre sagen er partner i ADD-projektet, fordi det er lige præcis det arbejde som vi som samfund har ventet på. Det er helt afgørende for, at vi møder den digitale fremtid forberedt til gavn for både den enkelte borger og for demokratiet. Vi har som samfund behov for at tale om digitaliseringens konsekvenser i samfundet på godt og ondt. Alle aktører bidrager med et unikt perspektiv, vidensdelingen er altafgørende, og diskussionerne relevante og nødvendige.

Fra Ældre Sagen vil vi bidrage med unik viden om både ældre og digitaliseringens indflydelse på deres liv og hverdag samt om civilsamfundets kræfter og styrker. Med vores skare af dygtige it-frivillige har vi et unikt kendskab til frivilligarbejdets muligheder og bidrag til fællesskabet inden for det digitale område, men også hvor der findes begrænsninger, og hvornår ansvaret for fx opgaver og formidling skal placeres centralt hos de ansvarlige myndigheder.